היעדרות בתקופת הסטאז'

תקופת היעדרות מהסטאז' בגין: שרות מילואים, מחלה או לידה, סה"כ עד 30 יום במצטבר, תיחשב כחלק מהסטאז'.

לא ניתן לנכות תקופה זו מחודשי החובה הנמשכים תקופה של חודש אחד בלבד.

כל תקופה מעבר ל-30 יום תחייב הארכת הסטאז', שלא על חשבון החופשה.

הארכת הסטאז' תיעשה בתאום עם האחראי לסטאז' בבית החולים. בקשה להארכת הסטאז' יש להפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים.