התחלת הסטאז'

את תקופת הסטאז' יש להתחיל לכל המאוחר שנה לאחר קבלת ההודעה על עמידה בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה.

שנת הסטאז' תתחיל בארבעה מועדים בשנה: בחודשים פברואר, אפריל, יולי ונובמבר.