תקנות הרופאים

לנוחותכם, אנו מצרפים כאן את נוסח תקנות הרופאים "אישור תואר ומומחה ובחינות התשל"ג 1973".

הנוסח המחייב הוא זה המתפרסם ברשומות.

 

על אף שבפירוט כל אחד ממסלולי ההתמחות בתוספת לתקנות לא נזכרת תקופת מדעי היסוד, בכל התמחות בסיסית נדרשים 6 חודשים במדעי היסוד אלא אם צוין אחרת בתקנות.