התמחות כפולה

ביצוע התמחות במקצוע בסיס ובמקצוע על במקביל, וקבלת תואר מומחה בכל אחד מהם. התמחות מסוג זה מתאפשרת אך ורק במקצועות שנקבעו לכך בחקיקה.

מתמחה במסלול כפול יעמוד בכל דרישות ההתמחות הן של מקצוע הבסיס והן של מקצוע העל, לרבות בבחינות שלב א' ושלב ב' ובבחינות סיום ההתמחות במקצוע העל.


פתיחת פנקס התמחות

רופא שהתקבל להתמחות יגיש למועצה המדעית תוך 60 יום מתחילת התמחותו בקשה להירשם כמתמחה. בנוסף למסמכים המצוינים בעמוד פתיחת פנקס יש לשים לב לדגשים הבאים:

בטופס הבקשה לפתיחת פנקס, על המתמחה לציין כי ההתמחות הינה כפולה ולרשום את שתי מחלקות האם- מקצוע הבסיס ומקצוע העל.

במכתב הקבלה להתמחות יש לציין כי ההתמחות הינה כפולה ובאילו שני מקצועות – הבסיס והעל ושני מנהלי המחלקה (בסיס ועל) יחתמו (חתימה וחותמת) על מכתב הקבלה.

על מכתב הקבלה יחתמו (חתימה וחותמת) גם מנהל המוסד ויו"ר ועדת ההתמחות. במידה ומקצוע הבסיס הינו בבי"ח אחד ומקצוע העל בבי"ח אחר – מנהל בי"ח ויו"ר ועדת ההתמחות של שני בתי החולים יחתמו גם כן.

 

בחינות התמחות

על המתמחה לעמוד בכל דרישות ההתמחות במקצוע הבסיס, לרבות בחינות שלב א' ושלב ב', בנוסף לדרישות במקצוע העל, לרבות בחינת הסיום במקצוע-העל.

בחינת שלב א במקצוע הבסיס
רשאים לגשת מתמחים אשר השלימו מחצית מתקופת ההתמחות הכפולה עד לתאריך 30.6.

בחינת שלב ב במקצוע הבסיס
רשאים לגשת מתמחים אשר השלימו 3 שנות התמחות, מהן שנתיים לפחות ברפואה פנימית עד למועד הקובע. מועד אביב – התאריך הקובע 30.03,מועד סתיו – התאריך הקובע 30.10.

בחינה במקצוע-על
רשאים לגשת מתמחים אשר בתאריך 30.10 יוותרו להם שישה חודשים בלבד לסיום ההתמחות הכפולה.

בקשה לתואר מומחה
יש להגיש בקשה לתואר מומחה בשני המקצועות- בקשה נפרדת לכל תואר מבוקש  - בסיס ועל, לרבות מכתב המלצה נפרד לכל מקצוע.

בקשה לתואר מומחה במקצוע הבסיס בלבד
מתמחה אשר סיים את כל חובות ההתמחות במקצוע הבסיס לרבות פז"ם ההתמחות במקצוע הבסיס, הגשת דו"ח מדעי יסוד ובחינות שלב א ו-ב, יכול להגיש בקשה לתואר מומחה במקצוע הבסיס בלבד ללא צורך להמתין לסיום החובות גם במקצוע העל.