פותחים פנקס התמחות

רופא שהתקבל להתמחות יגיש למועצה המדעית תוך 60 יום מתחילת התמחותו, בקשה להירשם כמתמחה, על מנת שהתמחותו תוכר מראשיתה.

 

לתשומת הלב, במידה ופתחת בעבר פנקס התמחות, אין צורך לפתוח שנית

במידה ושינית מוסד התמחותך, שינית מקצוע התמחות או התחלת התמחות נוספת אנא לחץ.י על הלינק הרלוונטי להנחיות המתאימות.

היכנסו להגשת בקשה לפנקס התמחות

על הרופא לצרף לבקשתו:

  • העתק רישיון קבוע לעסוק ברפואה. רופא שאין ברשותו רישיון קבוע יגיש רישיון זמני בתוקף.
  • דיפלומה המעידה על סיום לימודי התואר לרפואה.
  • במידה וטרם הונפקה הדיפלומה, ניתן להגיש אישור מן האוניברסיטה על מילוי הדרישות האקדמיות, בו יצוין תאריך הזכאות לתואר.
  • לא ניתן לפתוח פנקס התמחות ללא אישור רשמי מהאוניברסיטה כי המתמחה עמד בכל הדרישות האקדמיות, לרבות אישור על עבודת הגמר. באישור יצוין במפורש תאריך הזכאות לתואר.
  • ​במידה והדיפלומה אינה בעברית או באנגלית יש לצרף העתק של תרגומה על ידי נוטוריון.
  • תמונה אחת
  • תכנית התמחות אישית
  • אם שם המשפחה שונה - נא לשלוח צילום של תעודת הזהות.


איך ממלאים את הפנקס?

התמחות במחלקה מוכרת בהתאם לתקנות הרופאים, לא תאושר בקשה לפנקס התמחות אם הבקשה היא להתמחות במוסד או במחלקה שלא קיבלו הכרה למתן התמחות.  במקרים שבהם ההכרה במחלקה מותנית או מצויה בשלבים של חידוש ההכרה, תעוכב הנפקת פנקס ההתמחות עד לבירור העניין או הסדרתו. 
הגשת הבקשה למועצה המדעית באיחור (לאחר 60 יום)

  על המתמחה לדאוג כי כל המסמכים המפורטים מעלה יגיעו למשרדי המועצה המדעית בתוך 60 יום מתחילת ההתמחות, כדי שהתמחותו תוכר מתחילתה. במקרה שהבקשה תוגש באיחור, מועד תחילת ההתמחות ייחשב מיום הגשת מסמכי הבקשה למשרדי הר"י. לתשומת לב, תקופת עבודה המעשית ללא הגשת בקשה, לא תוכר כחלק ממסלול ההתמחות.

  * הערה חשובה: רשאי להגיש בקשה לפתיחת פנקס התמחות כל רופא העובד במשרה מלאה כמתמחה במוסד רפואי המוכר מטעם המועצה המדעית, בין שהמימון הוא על ידי קרן הקליטה, קרן שפירא, המוסד עצמו או גורם מממן אחר.