סטאז' ישיר

תקף לגבי מתחילי סטאז' החל מיולי 2014 והלאה

בתאריך 17.01.08 נכנסה לתוקף התקנה לפיה ניתן להכיר בשישה חודשי סטאז' בכירורגיה כללית, רפואת ילדים או רפואה פנימית למטרת התמחות בכפוף לתנאים הבאים: 

 1. מתמחים באחד מהמקצועות: רפואה פנימית, כירורגיה כללית, רפואת ילדים וכן מתמחים במקצועות בהם ניתן לבצע תקופת התמחות במקצועות הללו בתחילת ההתמחות, רשאים לבקש הכרה בשישה חודשים מתוך תקופת הסטאז' באותו מקצוע לצורך התמחות.
 2. את התקופה של שישה חודשים אלה באותו מקצוע ניתן לבצע במחלקה אחת, או לפצל לשתי  מחלקות (ברצף וללא הפסקות): ארבעה או חמישה חודשים בבית החולים בו מבצע הסטאז'ר את שנת הסטאז' וחודש עד חודשיים נוספים במחלקה אחרת באותו בי"ח או בבי"ח אחר.
  ששת החודשים האלה יתבצעו במחצית השנייה של שנת הסטאז'.
 3. ביצוע שישה חודשי הסטאז' במחלקה אחת או במפוצל, בשתי מחלקות, אינו מחייב את הסטאז'ר להתמחות במחלקות אלה ולא את מנהלי מחלקות אלה לקבלו להתמחות או להמליץ על הכרה בתקופה זו לצורך התמחות.
 4. לא תחול הפסקה העולה על שישה חודשים בין סיום תקופת הסטאז' לתחילת ההתמחות.
 5. חודש החופשה המגיע לסטאז'ר יכול להתבצע בין סיום הסטאז' ותחילת התמחות מבלי שהדבר יפגום ברצף המתחייב, אולם חודש זה לא ייחשב כתקופת התמחות.
 6. חופשת לידה בת 15 שבועות במהלך המחצית השנייה של הסטאז' לא תפגע ברצף הסטאז' הישיר.
  30 יום מחופשה זו יוכרו כחלק מהסטאז' הישיר, בהתאם לנוהלי הסטאז'.
  חודש זה יוכר מסך מניין השבועות של חופשת לידה המוכרים לצורך פז"מ ההתמחות (שתי הפסקות לכל היותר של 14 שבועות כל אחת), בהתאם לנוהלי המועצה המדעית.
  ** מתמחה בסטאז' ישיר שיצאה לחופשת לידה, תבצע בפועל 5 חודשי סטאז' ישיר, על פי כל כללי הנוהל המלא.
 7. הפסקה בין סיום הסטאז' לתחילת ההתמחות שמוארכת עד תשעה חודשים בגין חופשת לידה שתחל במהלך הפסקה זו, לא תפגע בהכרה של הסטאז' הישיר לצורך התמחות."
   

הגשת הבקשה

עם הבקשה לפתיחת פנקס התמחות, על המתמחה להציג את המסמכים הבאים:

 1. צילום מפנקס הסטאז' המעיד על ביצוע ששת החודשים האמורים בהצלחה.
 2. הסכמה בכתב מהמתמחה וממנהל המחלקה אליה התקבל להתמחות להכיר בתקופה זו כחלק מן ההתמחות.
   

לתשומת הלב:

 • על חודשי הסטאז' הישיר להתבצע ברצף וללא כל הפסקות לרבות, חופשה שנתית, מילואים וכיוצ"ב.
 • לא ניתן לקחת את חודש החופש המגיע בסטאז' בצמוד ל-15 שבועות של חופשת הלידה.
   

מסלול סטאז' הכולל גריאטריה למטרת התמחות (סטאז' ישיר)

נשיאות המועצה המדעית אישרה הכרה בחמישה חודשים סטאז' במחלקה פנימית וחודש במחלקה לגריאטריה חריפה (המוכרת לצורך חצי שנה של התמחות ברפואה פנימית), כשווה ערך לשישה חודשי התמחות בפנימית בכפוף לנהלים של המועצה המדעית בנושא זה.