יום שני , 25 מרץ 2019
Home > הכרה בחודשי סטאז' למטרת התמחות – סטאז' ישיר.

הכרה בחודשי סטאז' למטרת התמחות – סטאז' ישיר.

בתאריך 17.01.08 נכנסה לתוקף התקנה לפיה ניתן להכיר בשישה חודשי סטאז' בכירורגיה כללית, רפואת ילדים או רפואה פנימית למטרת התמחות בכפוף לתנאים הבאים:

מתמחים באחד מהמקצועות: רפואה פנימית, כירורגיה כללית, רפואת ילדים וכן מתמחים במקצועות בהם ניתן לבצע תקופת התמחות במקצועות הללו בתחילת ההתמחות, רשאים לבקש הכרה בשישה חודשים מתוך תקופת הסטאז' באותו מקצוע לצורך התמחות.
את התקופה של שישה חודשים אלה באותו מקצוע ניתן לבצע במחלקה אחת, או לפצל לשתי מחלקות (ברצף וללא הפסקות): ארבעה או חמישה חודשים בבית החולים בו מבצע הסטאז'ר את שנת הסטאז' וחודש עד חודשיים נוספים במחלקה אחרת באותו בי"ח או בבי"ח אחר.
ששת החודשים האלה יתבצעו במחצית השנייה של שנת הסטאז'.
ביצוע שישה חודשי הסטאז' במחלקה אחת או במפוצל, בשתי מחלקות, אינו מחייב את הסטאז'ר להתמחות במחלקות אלה ולא את מנהלי מחלקות אלה לקבלו להתמחות או להמליץ על הכרה בתקופה זו לצורך התמחות.
לא תחול הפסקה העולה על שישה חודשים בין סיום תקופת הסטאז' לתחילת ההתמחות.
עם הבקשה לפתיחת פנקס התמחות, על המתמחה להציג את המסמכים הבאים:
5.1 צילום מפנקס הסטאז' המעיד על ביצוע ששת החודשים האמורים בהצלחה.
5.2 הסכמה בכתב מהמתמחה וממנהל המחלקה אליה התקבל להתמחות להכיר בתקופה זו כחלק מן ההתמחות.
חודש החופשה המגיע לסטאז'ר יכול להתבצע בין סיום הסטאז' ותחילת התמחות מבלי שהדבר יפגום ברצף המתחייב, אולם חודש זה לא ייחשב כתקופת התמחות.

מקצועות התמחות וסילבוסים: http://www.ima.org.il/internes/ViewCategory.aspx?CategoryId=6546

מסלול סטאז' הכולל גריאטריה למטרת התמחות (סטאז' ישיר) – נשיאות המועצה המדעית אישרה הכרה בחמישה חודשים סטאז' במחלקה פנימית וחודש במחלקה לגריאטריה חריפה (המוכרת לצורך חצי שנה של התמחות ברפואה פנימית), כשווה ערך לשישה חודשי התמחות בפנימית בכפוף לנהלים של המועצה המדעית בנושא זה.

רשימת מקצועות ההתמחות להם ניתן להכיר סטאז' ישיר ברפואה פנימית – http://www.ima.org.il/internes/ViewCategory.aspx?CategoryId=9047

רשימת מקצועות ההתמחות להם ניתן להכיר סטאז' ישיר ברפואת ילדים – http://www.ima.org.il/internes/ViewCategory.aspx?CategoryId=9048

רשימת מקצועות ההתמחות להם ניתן להכיר סטאז' ישיר בכירורגיה כללית – http://www.ima.org.il/internes/ViewCategory.aspx?CategoryId=9049

שאלות נפוצות:

  1. האם ניתן לבצע את ההתמחות בבית חולים אחר מזה שביצעתי בו את הסטאז'?
    כן. יש לקבל אישור בכתב ממנהל המחלקה בו מבצעים את ההתמחות, שהוא מסכים להכיר בתקופה שבוצעה בזמן הסטאז' לצורך ההתמחות.
    ומהצד השני, ביצוע מסלול ישיר בבית חולים מסויים לא מבטיח קבלה להתמחות באותו בית החולים.
  2. ומה אם שיניתי את דעתי ואני לא רוצה בסוף להתמחות במקצוע בו עשיתי את המסלול הישיר?
    בביצוע המסלול הישיר אינך מתחייב להתמחות באותו מקצוע. ניתן בהחלט להחליט לבחור בהתמחות אחרת, והסטאז' ייחשב כסטאז' לכל דבר ועניין.